DE BELGISCHE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID : NUTTIGE ADRESSEN

(Archieven: niet meer geactualiseerd)

______________________

De sociale zekerheid biedt bescherming tegen maatschappelijke risico's die ieder van ons kunnen treffen. Zij geeft ons bestaanszekerheid wanneer ons inkomen wegvalt wegens ziekte, moederschap, werkloosheid, ouderdom, overlijden, arbeidsongeval en beroepsziekte. Zij springt ons bij door de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging, door het uitbetalen van de gezinsbijslag en het jaarlijks vakantiegeld.

Tegenover deze verscheidenheid van opdrachten staat een waaier van diensten.

Opdat u gemakkelijker uw weg zou vinden naar de juiste dienst, zijn in deze brochure de adressen en telefoonnummers opgenomen van de diensten die meewerken aan de realisatie van de sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen. Dit dokument re omvat dus niet de ganse sociale zekerheid, maar is beperkt tot de algemene regeling voor werknemers en zelfstandigen. Bijzondere regelingen worden er niet in behandeld. Nochtnas, als u hier clickt, vindt u wel het adres en het telefoonnummer aan van het hoofdbestuur van deze instellingen (zeeleden, mijnwerkers, werknemers van de Provinciale en Plaatselijke overheidsdiensten en werknemers die zich expatriêren naar landen buiten de E.E.R.).

De meeste instellingen in dit dokument geciteerd hebben nog geen elektronische adrees. U vindt op het einde van dit dokument de adressen die wij al kennen.


De informaties op deze pagina's komen voor het grootste deel van dokumenten van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Dit dokument is voor een brede publiek bedoeld maar is niet officieel.


Hebt u vragen omtrent :

PENSIOENEN

KINDERBIJSLAG

ZIEKTE- en INVALIDITEITSVERZEKERING MOEDERSCHAPSVERZEKERING

WERKLOOSHEID - BRUGPENSIOEN LOOPBAANONDERBREKING

BEROEPSZIEKTEVERGOEDINGEN

ARBEIDSONGEVALLEN

JAARLIJKSE VAKANTIE

RECHTEN en PLICHTEN INZAKE SOCIALE ZEKERHEID

SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

ELECTRONISCHE ADRESSEN VAN BEVOEGDE INSTELLINGEN I.V.M. SOCIALE ZEKERHEID

Voor uw werknemerspensioen

Uw pensioen aanvragen, doet u bij uw GEMEENTEBESTUUR

- Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, tel. 02/509.82.33, Dienst Ouderdomspensioenen, Zwarte Lievevrouwstraat, 3C 1000 BRUSSEL houdt de pensioenwetgeving en reglementering van de werknemers bij.

- De Rijksdienst voor Pensioenen berekent en betaalt uw pensioen als werknemer.

Voor inlichtingen hiervoor kan u terecht bij het Centraal bestuur Zuidertoren, tel. 02/529.21.11, Baraplein,1060 BRUSSEL

In verband met de betaling van uw pensioen kan u ook telefoneren naar de nummers

 • 02/529.30.01 zo u uitleg wenst in het Frans
 • 02/529.30.02 zo u uitleg wenst in het Nederlands
 • 02/529.30.03 zo u uitleg wenst in het Duits

- De Gewestelijke bureaus

Hebt u een aanvraag om pensioen ingediend, dan zal het bevoegde gewestelijk bureau u verwittigen zodra die aanvraag er is toegekomen met het oog op het samenstellen van uw dossier en de vaststelling van het pensioen. Nadat u de kennisgeving over uw pensioenrecht hebt ontvangen, blijft uw dossier nog gedurende drie maanden in dit gewestelijk bureau bewaard. Zeker tijdens voornoemde perioden raden wij u aan uw vragen rechtstreeks aan dit bureau te richten.

Adressen en telefoonnummers :

 • In de provincie ANTWERPEN : - St. Katelijnevest 54/B7 - 2000 ANTWERPEN Tel. 03/226.06.68 - Ren. Sniederstraat 2 - 2300 TURNHOUT Tel. 014/41.09.95 014/41.09.97
 • In de provincie LIMBURG - Torenplein 9/B4 - 3500 HASSELT Tel. 011/22.60.55 011/22.94.78
 • In de provincie OOST-VLAANDEREN - Koningin Fabiolalaan 116 - 9000 GENT Tel. 09/221.80.01
 • Voor de provincie VLAAMS BRABANT - Zuidertoren - 1060 BRUSSEL Tel. 02/529.28.89
 • In de provincie WEST-VLAANDEREN - Torhoutsesteenweg 281 - 8200 BRUGGE Tel. 050/39.32.02 - Keer der Vlamingenstraat 6 - 8500 KORTRIJK Tel. 056/21.54.20 056/21.33.90
 • Voor de provincie WAALS BRABANT - Zuidertoren - 1060 BRUSSEL Tel. 02/529.28.89
 • In de provincie HENEGOUWEN - Rue des Marcottes 1/B2 - 7000 MONS Tel. 065/31.25.76 065/33.96.87 - Rue de Dampremy 73 - 6000 CHARLEROI Tel. 071/32.45.53 - Passage de la Poste 1 - 7700 MOUSCRON Tel. 056/33.27.88 056/33.50.60
 • In de provincie LUIK - Rue Paradis 50 - 4000 LIEGE Tel. 041/52.00.68 - Avenue des Alliés 28 - 4960 MALMEDY Tel. 080/33.07.38 080/33.00.18
 • In de provincie LUXEMBURG - Rue des Déportés 50 - 6700 ARLON Tel. 063/22.59.15 063/22.50.50
 • In de provincie NAMEN - Rue Godefroid 35/B2 - 5000 NAMUR Tel. 081/22.99.69 081/22.99.37

- Zitdagen

In bepaalde gemeenten worden zitdagen gehouden waar u kan spreken met een ambtenaar van de Rijksdienst voor pensioenen.

Hebt u een aanvraag om pensioen ingediend, dan zal het bevoegde gewestelijk bureau u bij de aanvang van het onderzoek een lijst met die zitdagen bezorgen. Hebt u deze lijst niet dan kan u zich hiervoor wenden tot het gewestelijk bureau.


Voor uw zelfstandigenpensioen

Het Ministerie van Middenstand en Landbouw, tel. 02/504.62.11, Bestuur van het sociaal statuut der zelfstandigen (DG7), Zaveltoren Stevensstraat 7 1000 BRUSSEL, houdt de pensioenwetgeving en reglementering van de zelfstandigen bij.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (R.S.V.Z.), tel. 02/507.62.11, Jan Jacobsplein 6, 1000 BRUSSEL, onderzoekt uw pensioenrechten en berekent uw pensioen. Heeft u uw pensioen aangevraagd en heeft u vragen omtrent de berekening van uw pensioen, treedt dan in contact met het RSVZ-kantoor voor uw streek :

 • In de provincie ANTWERPEN - Oudaan 8-10 - 2000 ANTWERPEN Tel. 03/231.89.60
 • BRUSSEL-HOOFDSTAD - Waterloolaan 77 - 1000 BRUSSEL Tel. 02/507.64.97 02/507.64.12 02/507.64.13 In de provincie LIMBURG - Torenplein 9 - 3e verd. - 3500 HASSELT Tel. 011/22.96.68 011/22.79.71 011/22.79.72 In de provincie OOST-VLAANDEREN - Koningin Fabiolalaan 116 - 9000 GENT Tel. 09/221.80.01
 • In de provincie VLAAMS-BRABANT - Vaartstraat 46 - 3000 LEUVEN Tel. 016/23.59.31
 • In de provincie WEST-VLAANDEREN - Abdijbekepark 2 - 8200 ST-ANDRIES BRUGGE Tel. 050/39.26.26
 • In de provincie HENEGOUWEN - rue Claude de Bettignies 5 - 7000 MONS Tel. 065/31.11.64
 • In de provincie LUIK - rue des Guillemins 113 - 4000 LIEGE Tel. 041/53.31.13 - rue devant Grands Moulins 72 - Tel. 080/33.06.99 4960 MALMEDY
 • In de provincie LUXEMBURG - rue Jarlicyn 5 - 6800 LIBRAMONT Tel. 061/22.24.10 061/22.28.54
 • In de provincie NAMEN - rue Godefroid 35 - 5000 NAMUR Tel. 081/22.27.55
 • In de provincie WAALS-BRABANT - Pl. des Carmes 12 (btes 108-110) - 1300 WAVRE Tel. 010/22.77.51 010/22.77.52

- Zitdagen

In bepaalde gemeenten worden zitdagen gehouden waar u kan spreken met een ambtenaar van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Een lijst met deze zitdagen kan u verkrijgen bij het RSVZ-kantoor voor uw streek.

De Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren 1060 BRUSSEL betaalt uw pensioen uit.

Indien u problemen hebt met de uitbetaling van uw pensioen, treedt dan in contact met deze dienst.

 • 02/529.30.01 zo u uitleg wenst in het Frans
 • 02/529.30.02 zo u uitleg wenst in het Nederlands
 • 02/529.30.03 zo u uitleg wenst in het Duits.

- Infodienst Pensioenen (voor werknemers en zelfstandigen)

Bij de Infodienst Pensioenen kan u, zodra u de leeftijd van 55 jaar hebt bereikt, een voorlopige berekening van uw rustpensioen vragen. Voor het aanvraagformulier waarop u een fiscale zegel van 100 fr. moet kleven, wendt u zich tot het gemeentebestuur. Het ingevulde formulier stuurt u naar :

Infodienst Pensioenen Postbus 175 1060 BRUSSEL


 Voor uw KINDERBIJSLAG

U bent werknemer

U bent werknemer in actieve dienst of bevindt zich in een daarmee gelijkgestelde toestand of u bent een niet-actieve werknemer (werkloos, ziek, getroffen door een ongeval, invalide, gepensioneerd, gedetineerd of met loopbaanonderbreking) ofwel bent u een persoon die zich in een specifieke toestand bevindt (wees, gepensioneerde met overlevingspensioen, student, ge-handicapte zonder beroep, gehandicapt kind in het gezin van een natuurlijke persoon ...) : dan hebt u recht op kinderbijslag in het stelsel van de werknemers.

- Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, tel. 02/509.82.86, Dienst Kinderbijslag Zwarte Lievevrouwstraat 3 C 1000 BRUSSEL houdt de kinderbijslagwetgeving en reglementering van de werknemers bij.

De Rijkdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (R.K.W.), tel. 02/237.21.11 Trierstraat 70 1040 BRUSSEL houdt toezicht op de kinderbijslagfondsen, maar vervult ook de rol van kinderbijslagfonds (zie verder). Hier kan U terecht voor inlichtingen van algemene aard.

- De Kinderbijslagfondsen

Elke werkgever is voor zijn werknemers bij een kinderbijslagfonds aangesloten. Het is dit kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag uitbetaalt aan de werknemers die bij die werkgever in dienst zijn. Dat kinderbijslagfonds zal u helpen bij uw dossierproblemen. Ook als de werknemer niet meer werkt wegens ziekte, werkloosheid, pensionering of in geval van overlijden blijft dit kinderbijslagfonds de kinderbijslag uitbetalen.

- Lijst van de kinderbijslagfondsen

 • Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Tel. 02/237.21.11 Trierstraat 70 1040 BRUSSEL
 • Caisse interprofessionnelle d'allocations familiales de Verviers Tel. 087/33.81.71 rue des Alliés 26 4800 VERVIERS
 • Kinderbijslagfonds van het Bouwbedrijf, de Openbare werken, de Handel, de Nijverheid en het Ambachtswezen Tel. 02/555.14.11 Ursulinenstraat 2A 1000 BRUSSEL
 • Kinderbijslagfonds "KBL" Tel. 011/22.21.81 Kunstlaan 20 (6de verdieping) 3500 HASSELT
 • Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise Tel. 041/42.60.40 Boulevard Emile de Laveleye 191 4020 LIEGE
 • Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur Tel. 071/27.19.11 Rue Léopold 5 6000 CHARLEROI
 • Kinderbijslagfonds van Brabant Tel. 02/643.04.11 Gachardstraat 88 - bus 1 1050 BRUSSEL
 • Antwerpse Vereniging voor Uitkering van Kinderbijslag Tel. 03/222.14.00 Oudaan 16-18 2000 ANTWERPEN
 • ALFA-M, Interprofessioneel Kinderbijslagfonds Tel. 09/244.97.33 Tramstraat 61 9052 GENT (Zwijnaarde)
 • Algemene Compensatiekas voor Werknemers (A.C.V.W. - Kinderbijslagfonds) Tel. 03/829.22.99 Sneeuwbeslaan 20 2610 WILRIJK (ANTWERPEN)
 • Caisse de compensation pour allocations familiales de la région de Mons Tel. 065/38.36.79 Boulevard Kennedy 69 7000 MONS
 • Kinderbijslagfonds van Doornik en omliggende Tel. 069/22.34.42 Placette aux Oignons 9bis 7500 TOURNAI
 • Westvlaams Kinderbijslagfonds Tel. 050/33.16.47 Ezelstraat 25 8000 BRUGGE
 • Caisse de compensation pour allocations familiales du bâtiment, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et de toutes professions libérales Tel. 064/66.51.82 Faubourg de Binche 33 7070 LE ROEULX
 • Kinderbijslagfonds "SECUREX" Tel. 02/729.92.11 Genevestraat 4 1140 BRUSSEL
 • Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen Tel. 03/221.02.11 Arenbergstraat 24 2000 ANTWERPEN
 • Compensatiekas van de Christelijke Patroons Tel. 050/44.06.11 Sint-Clarastraat 48 8000 BRUGGE
 • Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen der Textielnijverheid van 't Kortrijkse Tel. 056/21.68.07 Casinoplein 10 8500 KORTRIJK
 • "DE FAMILIE", Kinderbijslagfonds Tel. 02/519.31.11 Kartuizersstraat 45 1000 BRUSSEL
 • Kinderbijslagfonds van de "Union des classes moyennes" Tel. 081/32.06.11 Chaussée de Marche - (Nationale 4) 5100 WIERDE (NAMUR) Postadres : B.P. 38 - 5100 JAMBES
 • Kinderbijslagfonds V.E.V. (Kinderbijslagfonds van het Vlaams Economisch Verbond) Tel. 03/221.08.11 Brouwersvliet 15 bus 5 2000 ANTWERPEN
 • Compensatiekas voor Gezinsvergoedingen der Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen Tel. 03/221.97.63 Adriaan Brouwerstraat 24 2000 ANTWERPEN
 • S.B.B. - Kinderbijslagfonds Tel. 016/24.52.60 Diestsevest 14 3000 LEUVEN Postadres : Postbus 94 - 3000 LEUVEN
 • Kinderbijslagfonds "ASSUBEL", v.z.w. Tel. 02/214.71.11 Lakensestraat, 39 1000 BRUSSEL
 • Nationale Verrekenkas voor Kinderbijslag der Arbeiders van België Tel. 02/229.21.90 Galiléelaan 5 - Bus 23 1030 BRUSSEL
 • Familienzulagenkasse der Ostgebiete (Verrechnungskasse) Caisse de compensation pour allocations familiales des Cantons de l'Est Tel. 087/55.59.63 Residenz Reinartzhof Herbesthaler Strasse 1a 4700 EUPEN
 • Caisse de compensation pour allocations familiales de la région du Centre "A.F.I.C." Tel. 064/22.39.89 Rue Boucqueau 13 7100 LA LOUVIERE
 • De Regionale - Kinderbijslagfonds Tel. 09/377.11.93 Lijnendraaierstraat 10 9900 EEKLO
 • Algemene Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen "HET GEZIN" Tel. 050/34.28.13 Hoefijzerlaan n° 12 8000 BRUGGE
 • Gezinsvergoedingenkas voor Notarissen, Politieke Mandatarissen en Vrije Beroepen V.Z.W. Tel. 02/500.14.79 Bergstraat 30-32, bus 4 1000 BRUSSEL
 • Kinderbijslagfonds der non-ferro-metalennijverheid Tel. 02/420.15.30 Jubelfeestlaan 153 1210 BRUSSEL
 • Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations Tel. 03/221.97.58 Adriaan Brouwerstraat 24 - CEPA-Building 2000 ANTWERPEN
 • Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart Tel. 03/221.02.11 Arenbergstraat 24 2000 ANTWERPEN
 • Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid Tel. 03/234.29.19 Anneessensstraat 1-3 bus 5 2018 ANTWERPEN

Anderen

Voor de personen die gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen omdat ze over weinig inkomsten beschikken en in geen van de vorige stelsels thuishoren is enkel de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers bevoegd (Trierstraat 70 - 1040 BRUSSEL Tel. 02/237.21.11).


U bent zelfstandige : uw kinderbijslag.

- Gezinnen met een zelfstandige als enige rechthebbende, hebben in principe recht op gezinsbijslag in het zelfstandigenstelsel.

- Gezinnen waar een van de partners werknemer of ambtenaar is, kunnen recht hebben op kinderbijslag in de werknemersregeling.

- Het Ministerie van Middenstand en Landbouw, Bestuur van het sociaal statuut der zelfstandigen (DG7) Zaveltoren, tel. 02/504.63.99 Stevensstraat 7 1000 BRUSSEL houdt de kinderbijslagwetgeving en reglementering van zelfstandigen bij en houdt toezicht op de sociale verzekeringsfondsen.

- De Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), tel. 02/507.62.11 of tel. 02/507.62.85, Jan Jacobsplein 6, 1000 BRUSSEL, behandelt ten behoeve van de sociale verzekeringsfondsen de internationale dossiers inzake kinderbijslag voor zelfstandigen. Betaalt in bijzondere gevallen zelf kinderbijslag uit.

- De Sociale Verzekeringsfondsen voor zelfstandigen

Elke zelfstandige kan zelf beslissen bij welk sociaal verzekeringsfonds hij aansluit om in orde te zijn met het sociaal statuut.

Elk sociaal verzekeringsfonds betaalt de kinderbijslag uit aan zijn leden als zij recht hebben op kinderbijslag in het stelsel van de zelfstandigen.

- Lijst van de sociale verzekeringsfondsen

 • A.S.K.Z. Tel. 03/829.23.23 Sneeuwbeslaan 20 2610 ANTWERPEN-WILRIJK
 • Assubel Tel. 02/214.71.11 Arduinkaai 16 1000 BRUSSEL
 • Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes Tel. 081/32.06.11 Chaussée de Marche 637 5141 WIERDE-NAMUR Postadres : B.P.38 - 5100 NAMUR (JAMBES)
 • De Familie Tel. 02/519.31.11 Kartuizersstraat 45 1000 BRUSSEL
 • De Interfederale Tel. 02/735.24.70 Kortenberglaan 116 1040 BRUSSEL
 • De Neutrale Zelfstandige Maas en Schelde Tel. 050/33.71.52 Sint-Janstraat 9 8000 BRUGGE
 • De Zelfstandige Arbeiders van België Tel. 02/214.99.11 Galileilaan 5, bus 11 1030 BRUSSEL
 • Integrity Tel. 02/729.92.11 Genèvestraat 4 1140 BRUSSEL
 • Interprofessionele Verzekeringskas voor Zelfstandigen Tel. 03/221.02.11 Arenbergstraat 24 2000 ANTWERPEN
 • Intersociale Tel. 02/219.01.07 Kruidtuinstraat 67-75 1210 BRUSSEL
 • Multipen Tel. 015/45.12.11 Van Benedenlaan 32 2800 MECHELEN
 • Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Tel. 02/507.65.23 Jan Jacobsplein 6 1000 BRUSSEL
 • Nationale Sociale Verzekeringskas van het Bouwbedrijf (S.V.B.) Tel. 02/229.10.20 Bloemenstraat 30-32 1000 BRUSSEL
 • S.B.B. Tel. 016/24.52.19 Diestsevest 14 3000 LEUVEN Postadres : P.B. 95 - 3000 LEUVEN
 • Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen V.E.V. Tel. 03/221.09.11 Brouwersvliet 15, bus 4 2000 ANTWERPEN
 • Steunt elkander Tel. 02/743.05.10 Kortenberglaan 69-71, bus 4 1040 BRUSSEL
 • S.V.M.B. Tel. 02/238.04.11 Spastraat 8 1040 BRUSSEL

Voor uw ZORG- EN UITKERINGVERZEKERING ???

U bent werknemer

- Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, tel. 02/509.82.03, dienst XXX, Zwarte Lievevrouwstraat 3 C 1000 BRUSSEL, houdt de wetgeving en reglementering bij van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

- De Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), tel. 02/739.71.11 Tervurenlaan 211 1150 BRUSSEL, doet het algemeen beheer van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Naast dit beheer van de geneeskundige verzorging en de uitkeringen omvat het R.I.Z.I.V. ook een Dienst geneeskundige controle belast met het toezicht op zorgverleners (geneesheren, tandartsen, paramedici, enz.) en een Dienst administratieve controle die o.m. nagaat of de ziekenfondsen de reglementering juist toepassen.

- De Ziekenfondsen

Zij passen de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de praktijk toe en staan in onmiddellijk contact met de verzekerden.

Om aanspraak te maken op de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen dient u zich aan te sluiten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De ziekenfondsen of de Hulpkas betalen aan hun leden, onder bepaalde voorwaarden:

 • een tegemoetkoming in prestaties van geneesheren, tandheelkundigen of andere zorgverleners (geneeskundige verzorging)
 • een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
 • een moederschapsuitkering bij zwangerschap
 • een uitkering voor begrafeniskosten bij overlijden

Als een werknemer niet meer werkt ingevolge werkloosheid blijft hij verzekerd voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Bij de pensionering van een werknemer blijft hij verder recht hebben op de tegemoetkomingen inzake geneeskundige verzorging doch niet meer op de uitkeringen.

De personen ten laste van de werknemer, de werkloze of de gepensioneerde (bv. de minderjarige kinderen) hebben eveneens recht op de tegemoetkomingen inzake geneeskundige verzorging.

Voor de adressen van ziekenfondsen in uw buurt kunt u uw telefoonboek raadplegen of navraag doen bij de landsbonden van ziekenfondsen.

De ziekenfondsen die bevoegd zijn voor de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zijn verenigd in de volgende landsbonden:

 • Landsbond der christelijke mutualiteiten Tel. 02/237.41.11 Wetstraat 121 1040 BRUSSEL
 • Nationaal Verbond van socialistische mutualiteiten Tel. 02/515.02.11 Sint-Jansstraat 32-38 1000 BRUSSEL
 • Landsbond van de neutrale ziekenfondsen Tel. 02/538.83.00 Charleroisesteenweg 145 1060 BRUSSEL
 • Landsbond van liberale mutualiteiten Tel. 02/538.41.54 Livornostraat 25 1050 BRUSSEL
 • Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen Tel. 02/778.92.11 Sint Hubertussstraat 19 1150 BRUSSEL

Indien u geen lid wenst te worden van een ziekenfonds dat deel uitmaakt van één van de voormelde landsbonden kan u aansluiten bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit is een overheidsinstelling die dezelfde functie vervult als de ziekenfondsen en ook dezelfde prestaties toekent.

 • Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tel. 02/229.35.00 Sint-Lazaruslaan 10 - bus 10 1210 BRUSSEL

De Hulpkas heeft 13 gewestelijke diensten (minstens één per provincie).

Daarnaast bestaat er ook nog de :

 • Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Tel. 02/525.29.91 Frankrijkstraat 85 1070 BRUSSEL

Dit is een overheidsinstelling die tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging toekent doch enkel aan de personeelsleden van de N.M.B.S. en de personen ten laste van deze personeelsleden.

- De Controledienst voor de Ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, tel. 02/209.19.22, Sterrenkundelaan 1 1030 BRUSSEL

Deze instelling is hoofdzakelijk belast met de boekhoudkundige en financiële controle ten aanzien van de ziekenfondsen en de landsbonden. In de vrije en aanvullende verzekering wordt toegezien of de diensten (verzekering geneeskundige verzorging "kleine risico's" voor zelfstandigen, hospitalisatieverzekering , dagelijkse vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid, voorhuwelijkssparen, enz.) worden georganiseerd overeenkomstig de wettelijke opdrachten van de ziekenfondsen, of hun financieel evenwicht is verzekerd en of hun financiële reserves toereikend zijn.


U bent zelfstandige (verplichte XXXX assurance obligatoire soins de santé et indemnités)

Als u in orde bent met uw sociaal statuut dan is u verzekerd tegen de "grote risico's" inzake geneeskundige verzorging en tegen arbeidsongeschiktheid. Indien uw partner werknemer of ambtenaar is, kunt u langs zijn ziekenfonds verzekerd zijn tegen de "kleine risico's". Is dit niet het geval dan kunt u zich vrijwillig verzekeren tegen de "kleine risico's."

Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Dienst XXX, Zwarte Lievevrouwstraat 3 C, tel. 02/509.82.03 1000 BRUSSEL

en

- het Ministerie van Middenstand en Landbouw, Bestuur van het sociaal statuut der zelfstandigen (DG 7), Zaveltoren Stevensstraat 7 Tel. 02/504.62.11 1000 BRUSSEL

houden de wetgeving en de reglementering inzake de ziekteverze- kering van de zelfstandigen bij

- De Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), tel. 02/739.71.11 Tervurenlaan 211 1150 BRUSSEL doet het algemeen beheer van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Naast dit beheer van de geneeskundige verzorging en de uitkeringen omvat het R.I.Z.I.V. ook een Dienst geneeskundige controle belast met het toezicht op zorgverleners (geneesheren, tandartsen, paramedici, enz.) en een Dienst administratieve controle die o.m. nagaat of de ziekenfondsen de reglementering juist toepassen.

- De Ziekenfondsen

Zij passen de ziekte- en invaliditeitsverzekering in de praktijk toe en staan in onmiddellijk contact met de verzekerden.

Om aanspraak te maken op de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen dient u zich aan te sluiten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Zij betalen hun leden, onder bepaalde voorwaarden :

 • de tussenkomst van de verzekering voor sommige gezondheidszorgen
 • een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid
 • de moederschapsverzekering.

De mutualiteiten zijn dezelfde ziekenfondsen als voor de werknemers.


Voor uw : WERKLOOSHEIDSVERZEKERING BRUGPENSIOEN LOOPBAANONDERBREKING

U wordt volledig werkloos of gaat met brugpensioen, treedt dan in contact met uw uitbetalingsinstelling (U.I.). Zij stelt uw dossier samen. Zij dient een aanvraag voor uitkeringen in bij het werkloosheidsbureau (W.B.) van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.). Zij geeft u alle inlichtingen.

U neemt loopbaanonderbreking, het werkloosheidsbureau van uw woonplaats kan u deze inlichtingen geven.

- Het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, tel. 02/233.41.11 Belliardstraat 51 - 53 1040 BRUSSEL, houdt de reglementering bij inzake werkloosheid, brugpensioen en loopbaanonderbreking.

- De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), tel. 02/515.41.11 Keizerslaan 7 1000 BRUSSEL, is verantwoordelijk voor de toepassing van die reglementering.

- Het Werkloosheidsbureau (W.B.) van de R.V.A. heeft tot taak :

 • het recht op uitkeringen te bepalen;
 • te waken over de correcte toepassing van de reglementering;
 • de door de uitbetalingsinstellingen (U.I.) betaalde uitkeringen te verifiëren.

Lijst van de werkloosheidsbureaus

In het Brussels Gewest

  Adress

Telefoon  
Brussel Charleroisteenweg 60 02/542.16.11  
In het Waals Gewest Adress Telefoon

  In het Vlaams gewest

Adress Telefoon
Charleroi Rue du Pont-Neuf 7 071/31.75.00 Antwerpen Leeuwerikstraat 41 03/225.18.00
Mons Place des Archers 8 065/36.06.25 Boom Kapelstraat 1 03/888.63.13
La Louvière Rue Gustave Boël 19 064/22.31.81 Mechelen Populierendreef 44-46 015/20.90.95
Mouscron Rue du Midi 63 056/33.24.00 Turnhout Koning Albertstraat 27 014/41.28.22
Tournai Rue Childéric 53 069/88.28.11 Brugge Koning Albert I-laan 99 050/38.06.90
Huy Avenue des Fossés 9/d 085/21.49.85 Ieper Lange Meersstraat 9 057/20.81.17
Liège Rue Natalis 49 041/41.06.72 Kortrijk Blekersstraat 2 056/24.17.41
Verviers Galeries des 2 Places - Place verte 12 087/31.79.69 Oostende Kaaistraat 18 059/80.27.10
Arlon Rue Général Molitor 8A 063/21.89.99 Roeselare Jan Mahieustraat 49 051/22.87.22
Namur Rue Lelièvre 6 081/23.09.30 Aalst Keizersplein 17B 053/21.26.91
Nivelles Rue St-Georges 2 067/21.94.26 Dendermonde1 Geldroplaan 052/25.99.80
  Gent Korte Meer 33 09/223.00.55
  Oudenaarde5 Bergstraat 055/31.69.11
  St-Niklaas Plezantstraat 159 03/778.22.66
  Hasselt Cellebroederstraat 6-8 011/22.60.50
  Tongeren Hondstraat 25 Bus 1 012/23.21.42
  Leuven Vaart 25 Bus 3-4 016/20.77.670
  Vilvoorde Leopoldstraat 25A 02/255.01.1

- De Uitbetalingsinstelling (U.I.) heeft tot taak :

 • de door de R.V.A. voorgeschreven formulieren en alle noodzakelijke inlichtingen te verstrekken aan de werklozen;
 • de aanvragen om uitkeringen in te dienen bij het werkloosheidsbureau van de R.V.A.;
 • de uitkeringen uit te betalen aan de werklozen.

Er zijn vier uitbetalingsinstellingen:

 • A.B.V.V. - Algemeen Belgisch Vakverbond Tel. 02/506.82.11 Hoogstraat 42 1000 Brussel
 • A.C.L.V.B - Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België Tel. 09/222.57.51 Koning Albertlaan 95 9000 Gent
 • A.C.V. - Algemeen Christelijk Vakverbond Tel. 02/237.31.11 Wetstraat 121 1040 Brussel
 • H.V.W. - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Tel. 02/218.57.50 Brabantstraat 62 1210 Brussel

Voor de adressen van de plaatselijke bureaus van deze uitbetalingsinstellingen kan u uw telefoonboek raadplegen of navraag doen op bovenvermelde adressen.


 Voor uw BEROEPSZIEKTEVERGOEDING

U bent werknemer

Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, tel. 02/502.52.11 Dienst arbeidsongevallen en beroepziekten Zwarte Lievevrouwstraat 3 c 1000 BRUSSEL, houdt de wetgeving en reglementering inzake de beroepsziekten bij.

Het Fonds voor de beroepsziekten, tel. 02/226.62.11, Sterrenkundelaan 1 1030 BRUSSEL, onderzoekt uw aanvraag, berekent en betaalt uw beroepsziektevergoeding uit.

Indien u inlichtingen wenst omtrent het indienen van een aanvraag om schadeloosstelling, omtrent de behandeling van uw aanvraag om schadeloosstelling en omtrent de betaling van uw vergoeding, treedt dan in contact met de diensten van het Fonds voor de beroepsziekten.

Voor een aantal specifieke problemen is het mogelijk dat het centrale bestuur u doorverwijst naar één van de volgende gewestelijke diensten:

 • Quai Godefroid Kurth 45 - 4020 LIEGE Tel. 041/44.04.13
 • Torenplein 9, 5de verd. - 3500 HASSELT Tel. 011/22.69.71
 • Chaussée de Mariemont 92 - 7140 MORLANWELZ Tel. 064/22.85.81

 Voor uw ARBEIDSONGEVAL

U bent werknemer

Verwittig onmiddellijk uw werkgever, die het ongeval zal aangeven bij zijn verzekeringsinstelling. Naam en adres van deze verzekeraar kan u aan uw werkgever vragen. Indien uw werkgever niet verzekerd is, kunt U zich richten tot het Fonds voor Arbeidsongevallen (F.A.O.).

- Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, tel. 02/502.52.11, dienst arbeidsongevallen en beroepsziekten Zwarte Lievevrouwstraat 3 c 1000 BRUSSEL, houdt de wetgeving en reglementering bij inzake de arbeidsongevallen. Controleert in samenwerking met het Fonds voor Arbeidsongevallen de verzekeringsinstellingen die gemachtigd zijn inzake arbeidsongevallen.

- Het Fonds voor Arbeidsongevallen (F.A.O.), tel. 02/506.84.11 Troonstraat 100 1050 BRUSSEL

Voor arbeidsongevallen die vanaf 1988 zijn gebeurd

- De verzekeraar staat in voor de integrale regeling van het arbeidsongeval. Hij neemt de vergoeding van de tijdelijke ongeschiktheid, de medische, heelkundige, farmaceutische en verplegingskosten, de verplaatsingskosten, de prothesen en de vergoeding van de blijvende ongeschiktheid ten laste.

- Het F.A.O. betaalt de vergoedingen voor ongeschiktheden van minder dan 10 % uit vanaf de definitieve regeling (bekrachtiging van de overeenkomst of vonnis), wanneer die definitieve regeling heeft plaatsgevonden vanaf 1 januari 1994.

Voor arbeidsongevallen die vóór 1988 zijn gebeurd

- Uw ongeval wordt door de verzekeraar van uw werkgever geregeld tot bij het verstrijken van de herzieningstermijn, d.w.z. tot drie jaar na de definitieve regeling.

- Vanaf de definitieve regeling betaalt het F.A.O. de getroffene, ter aanvulling van de door de verzekeraar uitgekeerde vergoeding, de indexeringsbijslag uit indien de ongeschiktheidsgraad minstens 10 % bedraagt.

 • In geval van een dodelijk ongeval betaalt het F.A.O. eveneens de bijslag voor indexering van de renten aan de rechthebbenden uit.
 • Indien bij de regeling van het ongeval werd geoordeeld dat u een prothese nodig hebt, neemt het F.A.O. de vernieuwing en het onderhoud van uw prothese ten laste.

- Na het verstrijken van de herzieningstermijn

 • betaalt de verzekeraar de rente verder uit indien de ongeschiktheid minstens 10 % bedraagt;
 • neemt het F.A.O. de medische, heelkundige, farmaceutische en verplegingskosten ten laste.
 • het F.A.O. vergoedt de tijdelijke hervalperiodes indien de ongeschiktheidsgraad minstens 10 % bedraagt, alsook de definitieve verergeringen indien de nieuwe ongeschiktheidsgraad minstens 10 % bedraagt.
 • het F.A.O. betaalt de renten voor ongeschiktheden van minder dan 10 % en keert de bijslag voor indexering van de renten verder uit indien de ongeschiktheid minstens 10 % bedraagt.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen houdt zitdagen in Brussel en in de provincies. De lijst van deze zitdagen kan u bij het Fonds verkrijgen.

Lijst van de gemachtigde verzekeringsinstellingen

 • Assubel Tel. 02/214.61.11 Lakensestraat 35 1000 BRUSSEL
 • A.P.R.A. Tel. 03/220.07.11 Frankrijklei 64-68 2000 ANTWERPEN
 • Securex Tel. 09/235.62.11 Verenigde Natieslaan 1 9000 GENT
 • La Royale Belge Tel. 02/678.61.11 Vorstlaan 25 1170 BRUSSEL
 • Noordstar Tel. 09/235.37.11 Groot-Brittaniëlaan 125 9000 GENT
 • ABB Tel. 016/24.33.33 Minderbroedersstraat 8 3000 LEUVEN
 • C.U. Belgium Tel. 02/676.61.11 Hermann Debrouxlaan 54 1160 BRUSSEL
 • Mercator Tel. 03/247.21.11 Desguinlei 100 2000 ANTWERPEN
 • Josi Tel. 02/730.12.12 Kolonel Bourgstraat 135 1140 BRUSSEL
 • Axa Belgium Tel. 02/542.21.11 Gulden Vlieslaan 87 1060 BRUSSEL
 • De Brabançonne Tel. 03/231.28.10 Meir 14 2000 ANTWERPEN
 • Mauretus Tel. 03/231.07.80 Frankrijklei 79 2000 ANTWERPEN
 • A.S.G. Tel. 02/226.04.11 Koningsstraat 146 1000 BRUSSEL
 • Zurich Tel. 02/233.55.11 Wetstraat 76 1040 BRUSSEL
 • Federale Verzekeringen Tel. 02/509.01.11 Stoofstraat 12 1000 BRUSSEL
 • P & V Verzekeringen Tel. 02/214.91.11 Koningsstraat 151 1030 BRUSSEL
 • OMOB Tel. 041/20.31.11 Rue des Croisiers 24 4000 LUIK
 • Winterthur Europe Tel. 02/519.74.11 Kunstlaan 56 1040 BRUSSEL
 • Generali Belgium Tel. 02/536.72.11 Louizalaan 149, postbus 1 1050 BRUSSEL
 • A.G. 1824 Tel. 02/220.81.11 Emiel Jacqmainlaan 53 1000 BRUSSEL
 • De Vaderlandsche Tel. 03/222.31.11 Frankrijklei 1 2000 ANTWERPEN
 • Royale Belge 1994 Tel. 02/678.61.11 Vorstlaan 25 1170 BRUSSEL
 • Fidelitas Tel. 03/221.05.11 Van Eycklei 14, postbus 3 2018 ANTWERPEN
 • Victoire Belgium Tel. 02/286.24.11 Wetstraat 80 1040 BRUSSEL
 • AVM Tel. 015/29.88.11 Zwartzustersvest 21 2800 MECHELEN
 • D.V.V. Tel. 02/237.52.94 Livingstonelaan 6 1040 BRUSSEL
 • General Accident Tel. 03/221.57.11 Meir 14 2000 ANTWERPEN

Voor uw VAKANTIEGELD

U bent arbeider of leerling

- Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, tel. 02/509.82.20 Dienst jaarlijkse vakantie 02/509.82.25 Zwarte Lievevrouwstraat 3 c 1000 BRUSSEL, coördineert de wetgeving voor bedienden en arbeiders.

- De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (R.J.V.), tel. 02/627.91.11, Elyzeese Veldenstraat, 12 Loketten : Kruisstraat, 4 1050 BRUSSEL beheert de jaarlijkse vakantieregeling voor arbeiders en leerlingen en betaalt, samen met de Bijzondere Vakantiefondsen, die onder controle staan van de R.J.V., het vakantiegeld aan deze categorieën van werknemers uit.

Lijst van de Bijzondere Vakantiefondsen

 • Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven Tel. 02/743.08.35 tot 38 Kortenberglaan, 172 - Bus 2 1040 BRUSSEL
 • Nationale patroonskas voor het betaald verlof in de bouwbedrijven en openbare werken Tel. 02/522.18.44 Zelfbestuursstraat 8 1070 BRUSSEL
 • Vakantiefonds van de Belgische houtnijverheid Tel. 02/223.01.83 Centrum Galerij, blok II - 5de verdieping 1000 BRUSSEL
 • Kas voor betaalde verlofdagen in het metaalbouwbedrijf "Congémétal" Tel. 02/511.97.46 Lakenweversstraat, 21 1050 BRUSSEL
 • Congémétal - Mons : Rue du Chapître 1 - 7000 MONS Tel. 065/32.48.20 - Centre : Ch. de Jolimont 263 - 7160 HAINE-ST-PIERRE Tel. 064/27.54.34 - Antwerpen : Filip Williotstraat 9 - 2600 ANTWERPEN Tel. 03/280.46.00 - Brabant : Gachardstraat 88 - 1050 BRUSSEL Tel. 02/643.04.11 02/643.04.26 - Vlaanderen : Tramstraat 61 - 9052 ZWIJNAARDE Tel. 09/244.97.11 - Liège : Bd. Em. de Laveleye 191 - 4020 LIEGE Tel. 041/41.45.55 041/42.60.40 - Charleroi : Rue Leopold 22 - 6000 CHARLEROI Tel. 071/23.57.30 - Tournai : Rue Duquesnoy 19 - 7500 TOURNAI Tel. 069/23.21.66 069/23.21.67
 • Kas voor het jaarlijks verlof voor de papierverwerkende nijverheid van Turnhout Tel. 014/41.27.44 Smalvoortstraat 35 - bus 4 2300 TURNHOUT
 • Compensatiekas voor betaald verlof der centrale der werkgevers aan de haven van Antwerpen Tel. 03/221.97.11 Brouwersvliet, 33 - bus 7 2000 ANTWERPEN
 • Kas voor betaalde verlofdagen der Gentse centrale der zee- en binnenvaartwerkgevers Tel. 09/225.91.26 Dok-Noord, 2 9000 GENT
 • Kas voor betaalde verlofdagen van de fotografienijverheid Tel. 03/444.21.11 Hendrik Kuijpersstraat, 42a 2640 MORTSEL
 • Kas voor jaarlijkse vakantie in de ijzer- en staalnijverheid Tel. 02/509.14.11 Wetenschapsstraat, 3b 02/509.15.12 1040 BRUSSEL
 • Vakantiefonds voor de textielnijverheid, het breiwerk en de vlasbereiding "Vacantex" Tel. 09/225.36.01 Martelaarslaan, 33 09/225.04.68 9000 GENT
 • Vakantiefonds van de non-ferro metalennijverheid Tel. 02/420.24.50 Jubelfeestlaan, 153 1210 BRUSSEL
 • Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid Tel. 03/232.97.19 Hoveniersstraat, 22 - 4de verdieping 03/231.03.74 2018 ANTWERPEN

Bij elk contact met een van deze instellingen is het absoluut noodzakelijk volgende gegevens te vermelden :

 • naam, adres en R.S.Z.-nummer van de werkgever,
 • naam, voornaam, rijksregisternummer of geboortedatum van de werknemer,
 • de juiste periode van tewerkstelling of van arbeidsonderbreking.

Is uw vakantiegeld toegekend en hebt u problemen met de uitbetaling ervan of heeft u uw vakantiegeld nog niet ontvangen, treedt dan in contact met een van de hiernavolgende diensten van de Rijksdienst of het bijzonder Vakantiefonds waarbij uw werkgever aangesloten is.

R.J.V. diensten :

 • Dienst vakantiegeld : 02/627.97.60
 • Dienst bijzondere dossiers :
  • bijkomend vakantiegeld voor jeugdige arbeiders : 02/629.54.21.
  • terugvorderingen : 02/629.54.05
  • overleden arbeiders : 02/629.54.01
  • afhoudingen en loonbeslag : 02/629.54.32
  • Inspectiedienst : 02/627.94.90

- Zitdagen

Ambtenaren van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie houden in elke provincie zitdagen. Een lijst met deze zitdagen kan u verkrijgen bij de R.J.V.

Eventuele betwistingen kunnen voorgelegd worden aan de R.J.V.-stelsel, aan het Vakantiefonds waarbij uw werkgever aangesloten is, aan het Ministerie van Sociale Voorzorg of aan de Sociale Inspectie.


U bent bediende (jaarlijkse vakantie)

- Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, tel. 02/509.82.25 Dienst jaarlijkse vakantie 02/509.82.20 Zwarte Lievevrouwstraat 3 c 1000 BRUSSEL, coördineert de wetgeving en reglementering inzake jaarlijkse vakantie. Oefent een controlefunctie uit betreffende de jaarlijkse vakantie.

Indien u uw vakantiegeld nog niet ontvangen hebt, vraag dit dan aan uw werkgever.

Eventuele betwistingen kunnen voorgelegd worden aan het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu of aan de Sociale Inspectie.


Voor uw RECHTEN en PLICHTEN inzake sociale zekerheid

- Sociale Inspectie, tel. 02/509.83.92 Zwarte Lievevrouwstraat 3 C 1000 BRUSSEL

De Sociale Inspectie heeft tot taak toe te zien op de naleving van de wetgeving inzake de sociale zekerheid voor werknemers. Zij doet onderzoeken bij werkgevers, werknemers en instellingen van de sociale zekerheid.

Naast deze controletaak heeft de Sociale Inspectie ook een voorlichtingsopdracht om de werkgevers en de werknemers op de hoogte te brengen van hun rechten en plichten.

Hebt u problemen met de juiste toepassing en de naleving van de sociale zekerheid, contacteer dan het gewestelijk bureau van de Sociale Inspectie.

Lijst van de gewestelijke bureaus

 • Graanmarkt 2 - 9300 AALST Tel. 053/21.56.91
 • De Keyserlei 5 bus 42 Antwerp Tower - 2018 ANTWERPEN Tel. 03/232.47.02
 • Niklaas Desparsstraat 12 - 8000 BRUGGE Tel. 050/34.13.57
 • Zwarte Lievevrouwstraat 3C - 1000 BRUSSEL Tel. 02/509.84.06
 • Sint-Lievenslaan 330 - 9000 GENT Tel. 09/235.29.84
 • Torenplein 6, bus 22 - 3500 HASSELT Tel. 011/22.62.59
 • IJzerkaai 26-27 - 8500 KORTRIJK Tel. 056/21.49.73
 • H. Hooverplein 6 - 3000 LEUVEN Tel. 016/23.48.93
 • Leuvensestraat 29 - 1800 VILVOORDE Tel. 02/252.41.45
 • Rue de la Vierge noire 3C - 1000 BRUXELLES Tel. 02/509.84.04 02/509.84.05
 • Centre Albert - Place Albert 1er, 4 - 6000 CHARLEROI Tel. 071/32.95.44
 • Avenue Herbofin 16C - 6800 LIBRAMONT Tel. 061/22.44.00
 • Bd. de la Sauvenière 34 - 4000 LIEGE Tel. 041/22.20.48 041/23.25.05
 • Grand'Rue 67-69 - 7000 MONS Tel. 065/33.64.77
 • Rue Pepin 31 - 5000 NAMUR Tel. 081/22.11.72
 • NIVELLES : Centre Albert - Place Albert 1er, 4 6000 CHARLEROI Tel. 071/32.95.44

Voor uw SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN

U bent werknemer

De sociale zekerheidsbijdragen worden door uw werkgever van uw brutoloon afgehouden en aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid gestort.

- Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, tel. 02/509.81.94, dienst onderwerping Zwarte Lievevrouwstraat 3 C 1000 BRUSSEL, houdt de wetgeving en reglementering bij van de sociale zekerheid voor werknemers.

- De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.), tel. 02/509.31.11 Waterloolaan 76 1000 BRUSSEL, zorgt voor de financiering van de sociale zekerheid voor werknemers door de inning van de sociale zekerheidsbijdragen die de werkgevers voor hun personeel moeten betalen XXX en van de sociale zekerheidsbijdragen die de werkgevers voor hun personeel moeten inhouden.

Ze verdeelt deze bijdragen onder de andere instellingen van sociale zekerheid die er de sociale uitkeringen mee uitbetalen.

De R.S.Z. heeft in sommige steden een inlichtingskantoor dat echter niet permanent bemand is.

Een lijst van deze inlichtingskantoren met hun openingsuren wordt u op aanvraag toegestuurd.


U bent zelfstandige (sociale bijdragen)

Als zelfstandige moet u aan uw sociaal verzekeringsfonds een driemaandelijkse bijdrage betalen om in orde te zijn met uw sociaal statuut.

- Het Ministerie van Middenstand en Landbouw, Bestuur van het sociaal statuut der zelfstandigen (DG 7), Zaveltoren Tel. 02/504.62.11 Stevensstraat 7 1000 BRUSSEL, houdt de wetgeving en de reglementering bij i.v.m. het sociaal statuut van de zelfstandigen.

- Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (R.S.V.Z.), tel. 02/507.62.11, Centraal Bestuur : Jan Jacobsplein 6 1000 BRUSSEL. De lijst van de gewestelijke kantoren is hoger in dit dokument.  Het instituut gaat na of de zelfstandigen hun verplichtingen nakomen i.v.m. hun sociaal statuut en of zij aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds.

- De Sociale Verzekeringsfondsen voor zelfstandigen

Om in orde te zijn met zijn sociaal statuut moet een zelfstandige aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Dit sociaal verzekeringsfonds zal elke drie maanden de zelfstandige verzoeken zijn sociale zekerheidsbijdrage te betalen.

- De lijst van de sociale verzekeringsfondsen is hoger beschikbaar


KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

De instellingen van sociale zekerheid, die in deze brochure worden beschreven, kunnen hun opdrachten slechts uitvoeren indien ze daartoe over de nodige informatie beschikken omtrent de sociale verzekerden en hun werkgevers. Tot voor kort werd deze informatie door omzeggens elke instelling afzonderlijk opgevraagd bij de verzekerden of hun werkgevers, die daardoor dezelfde gegevens moesten meedelen aan verschillende instellingen. Om een einde te maken aan deze onnodige administratieve rompslomp worden alle instellingen van sociale zekerheid geleidelijk ingeschakeld in een netwerk voor elektronische gegevensuitwisseling. Via dit netwerk kunnen de instellingen onderling de gegevens uitwisselen, die meerdere onder hen nodig hebben. Daardoor kunnen de dossiers veel sneller en efficiënter worden behandeld met minder administratieve belasting van de verzekerden en hun werkgevers. Het netwerk wordt beheerd door een speciaal daartoe ingerichte instelling, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Deze instelling waakt er bovendien over dat de uitgewisselde gegevens goed worden beveiligd en niet worden misbruikt.

Adres : Sint-Pieterssteenweg 375 Tel. : 02/741.83.11 1040 BRUSSEL


Adressen van de bevoegde organismen voor de bijzondere regelingen van sociale zekerheid

- Voor de Zeelieden : Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden Tel. 03/220.74.11 Olijftakstraat 7-13 2000 Antwerpen

-Voor de Mijnwerkers : Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers Tel. 02/511.66.70 Stefaniaplein 6 1050 Brussel. Vanaf 1 januari 1997, bestaat het Fonds niet meer maar de taken van het Fonds zijn reeds aan de bovengenoemde adress uitgeoefend.

-Voor de Provinciale en Plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten Tel. 02/238.32.11 Jozef II-straat 47 1040 Brussel

-Voor de werknemers die zich expatriêren naar landen buiten de E.E.R. : Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Tel. 02/642.05.11 Louizalaan 194 1050 Brussel


Electronische adressen van bevoegde instellingen i.v.m. sociale zekerheid

Alleen de ons op 10 januari 1997 bekende adressen van verenigingen zijn hieronder opgenomen

Site van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Bestuur van Sociale zekerheid van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

SMAP

Last modified January 24, 1997.

 

 


 

box.gif (1210 octets) webmaster@utopianchronicles.org                                              funnyhs.gif (1885 octets)   http://ww.utopianchronicles.org